Up

EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงานฯ

แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8.1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
8.2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
8.3รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
8.5บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ บุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาต น าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.6หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)
8.7ประกาศรายงานผลการประเมินฯ ไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
 
 
Powered by Phoca Download