Up

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564

นำส่งแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุงโรงพยาบาลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
มอบหมำยปิดหรือปลดประกาศในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขออนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์.หน่วยงาน
ขอแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาลทุ่งช้าง
หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายชุดที่ 1ไตรมาส1
หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายชุดที่ 2 ไตรมาส1
บันทึกขอเผยแพร่แสดงหลักฐานการเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส1
ไตรมาสที่ 2 ชุดเอกสารเบิกจ่าย
แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส2
แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ไตรมาส3
ข้อ3.3.3แสดงหลักฐานชุดเบิกจ่าย ชุดที่ 1 ไตรมาส 4
ข้อ3.3.3แสดงหลักฐานชุดเบิกจ่าย ชุดที่ 2 ไตรมาส 4
มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download