Up

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
15.2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
15.3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
15.4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตน าเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download