Up

MOIT19-2 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …
2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG …
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download