Up

MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูล ประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการ กำกับติดตาม ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
 
 
Powered by Phoca Download