Up

MOIT5-2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

8.เดือน เม.ย.
1.เดือนตุลาคม 2564
9.เดือน พ.ค.
2. เดือนพฤศจิกายน 2564
7.วันที่18-31 เดือน มี.ค.
3. เดือนธันวาคม 2564
4.เดือนมกราคม 2565
5.เดือนกุมภาพันธ์2565
6.เดือนมีนาคม 2565
10. วันที่1-10 เดือนมิ.ย.
 
 
Powered by Phoca Download