Up

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลทุ่งช้าง
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลลทุ่งช้าง
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
Powered by Phoca Download