ประวัติโรงพยาบาลทุ่งช้าง

 

                โรงพยาบาลทุ่งช้างเริ่มก่อสร้าง เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยเงินงบประมาณ และได้เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2526 ในระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก โดยแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลอื่นมาให้บริการ (แบบ Extended OPD) และต่อมาเมื่อระบบสาธารณูปโภคมีครบ จึงได้เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเชียงกลาง ตลอดจนผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาจนถึงปัจจุบัน

       

               โรงพยาบาลทุ่งช้าง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่าน สามารถสัญจรทางบกผ่านเส้นทางสายหลัก ถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ประมาณ  96 กม. มีพื้นที่รวม 760.811 ตารางกิโลเมตร    ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งช้าง อยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 1080 น่าน – ทุ่งช้าง รับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีจำนวน 1,235 หลังคาเรือน และมีประชากรทั้งหมด 4,694 คน แยกเป็นชาย 2,477 คน หญิง 2,217 คน

           

              โรงพยาบาลทุ่งช้าง  เป็นโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  1  หมู่ที่  2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีพื้นที่จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารให้บริการ 2 หลัง และอาคารบ้านพักอีก จำนวน 12 หลัง แฟลตพยาบาล 1 แฟลต