นงค์นุช เมฆแสน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปณิดา สมแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลักษณาวดี เนตรทิพย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศิลมน ปันศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

   

กมลรัตน์ จิตอารี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชุติกาญน์ อิทธิรักษ์

พยาบาลวิชาชีพ

พัชรินทร์ มหันตชัย

พยาบาลวิชาชีพ

สุธิดา แซ่โซ้ง

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

 

 

 

   

ระพีพร สุทธรา

พยาบาลวิชาชีพ

มณี คงพิริยะนันท์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ดวงนฤมล เม็งคาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

กิตติพงษ์ วัดคำ

พนักงานบัตรรายงานโรค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุภาภรณ์ ส่องสี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นุภาพ จินะไชย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2

กาญจนา ทิพยศักดิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อาทิตย์ตญา เปาป่า

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 

 

 

 

 

 

   

ธิดา ตันกาบ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วิไลลักษณ์ แปงคำใส

พนักงานช่วยเหลือคนไข้