อุราภรณ์ ปัญญาธิ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัชรินทร์ จันทร์แสนตอ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชลิดา อุบลสอาด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กอบกุล ปัญญานะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

     

เยาวลักษณ์ สวัสดีวงษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วิชญ์พล โทปุรินทร์

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ธีรพงษ์ บุญญาศิริกุล

พนักงานบัตรรายงานโรค

วัชระ มหาวงค์

พนักงานบัตรรายงานโรค

 

 

 

 

     

ศตรรษ สุรินทร์

พนักงานบัตรรายงานโรค