กฤตพงษ์  โรจนวิภาต

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

วทันยา นันทคุปต์ธำรง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พิมพ์ชนก คำเพชร 

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ชลียา พรมมา

นายแพทย์ปฏิบัติการ