น.ส.ศภาสินี สุริยศ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

น.ส.ภัสร์ศุลีย์ คำตัน

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางวาสนา ใจหลัก 

พนักงานช่วยการพยาบาล